Proves d'al·lèrgia

 

 

PRICK TEST

El prick test o Test cutani és un examen molt usat en otorinolaringologia per l'estudi en un pacient en què se sospita una al·lèrgia de tipus respiratòria, com per exemple, en l'estudi d'una rinitis al·lèrgica. És un examen simple, ràpid, no molt costós i amb una alta especificitat i bona sensibilitat.

El test depèn de la introducció d'un extracte l'al·lergen a estudiar a la dermis i avaluar la resposta mediada per IgE local, que es caracteritza per ser ràpida i evident a la inspecció de la regió. Quan l'al·lergen s'introdueix en un individu prèviament sensibilitzat, les molècules d'IgE en la superfície dels mastòcits, en unir-se a l'antigen provoquen una degranulació d'aquests. Aquests grànuls contenen múltiples mediadors, entre ells Histamina, que determinen el començament d'una cascada d'esdeveniments quimiotàctics i de vasodialtación local amb la qual cosa es produeixen els canvis cutanis que mesurem en aquest examen. 


La tècnica es porta a terme de la següent manera:

A la cara flexora dels dos avantbraços es procedeix a netejar amb alcohol la pell. És important explicar al pacient el procediment perquè es requereix de la col · laboració adequada per a una correcta avaluació. No han d'haver lesions d'un altre origen a la pell.
Es marquen cercles a la pell amb el nombre d'al · lèrgens a estudiar més un per al control positiu i negatiu. La llista s'avalua i confecciona segons els al · lèrgens més habituals.
Sobre la goteta de reactiu (que conté l'extracte de l'antigen) es fa una petita punció (1 mm) amb l'objectiu d'assegurar la penetració a l'epidermis. Hi ha altres mètodes que realitzen una inoculació més profunda, però per les molèsties no són molt acceptats, sobretot pels pacients pediàtrics i aquesta menor inoculació prevé la possibilitat de complicacions en pacients molt atòpics, com un xoc anafilàctic.
S'utilitza un control positiu amb Histamina i un de negatiu amb sèrum fisiològic.
S'esperen 15 minuts.
Es procedeix a mesurar l'halo de la reacció en cada lloc, el que es transcriu a una fitxa creada amb aquest objectiu.
Es considera positiva la reacció 3 mm major al control negatiu.
Notar que en alguns pacients poden haver reaccions tardanes que requereixen l'explicació corresponent perquè ells informin en el cas que ocorrin.
És necessari per a un bon examen assegurar que no s'estiguin consumint medicaments antial · lèrgics. En el cas que el control positiu (histamina) sigui negatiu no té validesa l'examen, ja que l'individu té resposta al · lèrgica bloquejada.
Els antígens estudiats corresponen a grups de pastures, males herbes, arbres, fongs, caspes d'animals i àcars (Dermatofagoides)
 
 
 

 Dilluns, dimarts i dimecres, tarda de 16:00 a 19:30 h.
Carrer Pablo Iglesias 43, 08302 Mataró
Tel. 937 37 97 37