Homeopatia

2013-10-01 19:23

 

 

 

L'homeopatia és una medicina natural perque provoca una reacció natural de l'organisme (estimulant les seves defenses) i a més no té contraindicacions ni és tòxica, per tant es pot donar amb tota tranquil·litat i sense risc a lactants, nens petits, embarassades, persones d'edat avançada o malats que estiguin seguint altres tractaments.

L'homeopatia prescriu només tractaments médics individuals, ja que cada èsser humà és ùnic i cada organisme té les seves particularitats, això vol dir que una mateixa malaltia es comportarà de forma diferent segons es tracti d'un o altre malalt.
 

El terme Homeopatía prové del grec (homeo: “semblant”, i patia “malaltia). En concret, administra substàncies que, a dosis baixes, desencadenarien en persones sanes elssímptomes de la malaltía, peròusades a una dosimoltméspetita, de l’ordre infinitesimal, tenen un paperguaridor.  A diferència de la terapèutica convencional o Al·lopàtica  (al·lo:”contrari”) que es basa a tractarambcontraris, com donar un antitèrmic si hi ha febre, l’Homeopatía es basa en el fet: de que el similar cura al similar (“viasilmiliasimilibuscurentur”).

L’Homeopatía participa en el procés de la malaltia, ajudant a l’organisme, a vencer la malaltia.És la capacitat per mantenir-se sa.  Estimula les reaccionsdefensivesinmunitàries i elssistemes de regulació nerviosa i actua a favor del cos i no en contra delssímptomes.  El medicamenthomeopàtic estimula i ordena el procés de guariment.  Per tant, l’Homeopatíasegueix la línea de la “physis” de la medicina hipocrática. L’ús de l’Homeopatía no és incompatible amb la Medicina convencional.  Cal analitzar cada cas per apliocar el mésadient per al pacient, sabent que en moltesocasionsla Medicina oficial i l’Homeopatíasóncomplementàries.  Segons la situación es prioritzarà una o una altra forma de terapia.

HISTÒRIA DE L’HOMEOPATÍA

L’Homeopatíasurgeixcom a terapia in tractamentmèdicam,b el metgealemany “Samuel  Hahneman”. (1755-1843).  Gràcies al seuconeixement de moltesllengües, es va dedicar en elsseusprimersanys de postgraduat a traduirllibresmèdicsgrecs i clàssics.  Lleguint la MatèriaMèdica de Cullen, es va adonar que algunsmedicaments de la época provocavensímptomesclínicsen les persones sanes.  Aprofundint en el estudidelsclàssics (cpomHipòcrates), seguint les tesis delsmetgesmodernistes i desprésd’observario experimentar (experimentant en ellmateix també) am,bdiferentsmedicaments , publicàl’any 1796 un tractat sobre eñls principios de tractaments del mètodehomeopàtic.  La seva obra “OIrganon” (1810) ésl’obramestra que dónacosteòric a l’Homeopatía.  En cada edioció posterior introdueixmodificacionscom a resultat de les seves recerques.

Actualment, elsestudispoblacionalsmostren que més del 29 %de la población europea ha utilitzat alguna vegada elsmedicamentshomeopàtics.  També és una Medicinamoltutilitzada a Amèrica i en el sud d’Àsia.  L’Homeopatía forma part del Sistema SanitariPúblic i Oficial a païsoscomAlemanya, França, el RegneUnit, la India, Brasil i elsEstatsUnits.  A diferentspaïsoseuropeusexeiteixenHospitalsHomeop+àtics.

INDICACIONS

L’Homeopatíaestàindiocada en qualsevolmalaltia.  Es tracatad’unaterap+èuticaindividualitzada.  Té en compte la totalitat de símptomes i signmes del pacient.  Aquiestssón una guía en la cerca delsmerdicamentsmésadients en cada casio en cada pacient.

INDICACIONS ESPECÍFIQUES

L’Homeopatíaestà indicada en patologiescróniques, agudes;  en la prevenció de les recaigudes. Complementària de la cirurgia, de la traumatología i muy indicada en primersauxilis.

 Dilluns, dimarts i dimecres, tarda de 16:00 a 19:30 h.
Carrer Pablo Iglesias 43, 08302 Mataró
Tel. 937 37 97 37